fbpx

Privatumo taisyklės

PRIVATUMO POLITIKOS TAISYKLĖS

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 1. Studija „Vėjo pagauti“, individuali veikla pagal pažymą 887596,  buveinės ir korespondencijos adresas Kiškių g. 22, Kaunas, kontaktai: el. p. info@vejopagauti.lt, tel. nr. +370 688 78879. Toliau duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse „Studija“.
  1. Vejopagauti.lt – elektroninė svetainė, esanti adresu vejopagauti.lt.
  1. Vartotojas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) juridinis asmuo.
  1. Socialinės paskyros – tai vejopagauti.lt paskyros Facebook, Twitter ar kt. socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie Studiją ir joje teikiamas paslaugas.
  1. Paslaugos – visos vejopagauti.lt vartotojui teikiamos paslaugos.
  1. Užsakymas – Vartotojo pasirinktų Paslaugų ir sąlygų patvirtinimas Paskyroje.
  1. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.
  1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
  1. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis lt.
  1. IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas ir pagal kurį galima identifikuoti asmenį.
  1. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti Vartotojams Paslaugas ir (ar) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų paslaugų.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

 •  
  • Vejopagauti.lt Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui naudojantis vejopagauti.lt siūlomomis Paslaugomis.
  • Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti vejopagauti.lt Vartotojų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.
  • Asmenys yra laikomi susipažinusiais su šia Politika, kai užpildydami registracijos formą ar užsakymo formą pažymi, kad sutinka su Užsakymo taisyklėmis, kurių neatskiriama dalimi yra ši Politika.
  • Privatumo politikos taisyklių tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą Studijos internetiniame puslapyje lt, užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.
  • Studija renka vartotojo Asmens duomenis, kuriuos jis savanoriškai pateikia elektroniniu paštu, registruotu paštu, faksu, telefonu, tiesiogiai atvykęs į Studijos vietą, užpildęs anketą  Studijos internetiniame puslapyje vejopagauti.lt ar naudodamasis Studijos internetiniu puslapiu .
  • Asmenys, norintys registruotis vejopagauti.lt, privalo pateikti šiuos privalomus rekvizitus: (i) Vardas; (ii) Pavardė; (iii) El. paštas; (iv) Tel. Nr.
  • Vartotojas turi teisę kreiptis į vejopagauti.lt elektroninio pašto adresu info@vejopagauti.lt dėl Paskyros panaikinimo.

III. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

 1. Vartotojas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas vejopagauti.lt būtų tvarkomi rinkodaros tikslais. 
  1. Jeigu Vartotojas po Paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad šių Privatumo taisyklių 3 dalies 1 punkte nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros tikslais, Vartotojas gavęs naujienlaiškį,  turi paspausti teiginį  „Atsisakyti naujienų prenumeratos“. Be kita ko, visais atvejais Vartotojas gali rašyti elektroninį laišką adresu info@vejopagauti.lt arba skambinti telefonu +370 688 78879 ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir (ar) trumpųjų  SMS žinučių.
  1. Studija patvirtina, jog Vartotojo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Tiesioginės rinkodaros  tikslais, jeigu tokį sutikimą Vartotojas suteiks ir nepanaikins.
  1. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – 3 (trys) kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo momento arba iki tol, kol Vartotojas neatšaukia savo sutikimo.
  1. Asmens duomenys, susiję su elektroniniais užsakymais, saugomi 2 (dvejus) metus nuo Asmens paskutinio Užsakymo svetainėje dienos.
  1. Asmenų, pateikusių svetainėje nurodytos formos užklausą specialioje anketoje duomenys saugomi 1 (vienerius) metus nuo paskutinio Asmens atlikto veiksmo (užklausos, atsakymo išsiuntimo ar kita).
   1. Studija įsipareigoja neatskleisti Vartotojo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejį, jeigu yra Vartotojo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
   1. Visais kitais atvejais, Vartotojo Asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Duomenų subjekto asmens duomenis Bendrovė gali perduoti vyriausybinėms ar teisėsaugos institucijoms, joms pareikalavus.
  1. Nepaisant to, kad Studija deda visas protingas pastangas tam, kad apsaugotų Asmenų duomenis, Studija negali garantuoti saugaus duomenų perdavimo elektroninei svetainei. Bet kokios duomenų perdavimo procedūros yra atliekamos išimtinai Vartotojo rizika. Nuo duomenų gavimo momento, Studija taiko itin griežtas Vartotojo Asmens duomenų apsaugos tvarkas bei technines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Asmenų duomenų.
  1. Studija naudoja Vartotojo Asmenų duomenis, tam, kad:
   1. Užtikrintų, jog internetinės svetainės vejopagauti.lt turinys yra pateikiamas efektyviausiu ir tinkamiausiu Vartotojams būdu;
   1. Suteiktų Vartotojams informaciją, Paslaugas, kurių Vartotojai pageidauja arba, kurie galėtų sudominti Vartotojus tuo atveju, jeigu Vartotojai yra davę sutikimus būti informuoti šiuo tikslu;
   1. Vartotojai būtų informuoti apie Studijos teikiamų Paslaugų pakeitimus.
  1. Studija tai pat naudoja Vartotojų, įsigijusių Paslaugas, kontaktinius duomenis rinkos tyrimo tikslais, siekiant įvertinti Studijos klientų pasitenkinimą Studijos veikla ir, atsižvelgiant į tai, gerinant Studijos veiklos kokybę. Atsakymai, pateikiami į šiuo tikslus siunčiamus el. pranešimus ir (ar) skambučius yra anonimiški. Tuo atveju, jeigu Vartotojas nenori gauti tokių el. pranešimų ir (ar) skambučių, jis gali informuoti Studiją apie tokių pranešimų atsisakymą elektroniniu paštu info@vejopagauti.lt.
  1. Duomenų subjektas suteikia leidimą fotografuoti rinkti ir saugoti asmens atvaizdą švenčių, ar renginių metu, susijusių su Studijos veikla, be kita ko, suteikia leidimą viešai publikuoti nuotraukas/vaizdo įrašus. Už nepilnamečius asmenis sutikimą dėl šio punkto sąlygų suteikia tėvai ar globėjai, registruodamiesi ir sutikdami su privatumo politkos taisyklėmis.

IV. VARTOTOJO TEISĖS

 1. Vartotojas turi šias pagrindines teises vejopagauti.lt svetainėje:
  1. Žinoti apie savo asmeninių duomenų tvarkymą;
  1. Susipažinti su savo asmeniniais duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
  1. Reikalauti ištaisyti ar sunaikinti Vartotojo asmeninius duomenis, kuriais disponuoja Studija
  1. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Vartotojo asmens duomenys.
  1. Vartotojas, pateikęs prašymą raštu (kartu pridėdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą), turi teisę susipažinti su vejopagauti.lt svetainėje tvarkomais Vartotojo asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Vartotojo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Studija, gavusi Vartotojo prašymą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo prašymo gavimo dienos pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis tokia pat forma, kokia kreipėsi Vartotojas arba Vartotojas sutiko gauti informaciją apie duomenis kitu Studijos pasiūlytu būdu.
  1. Vartotojas prašymą dėl susipažinimo, koregavimo ar panaikinimo su jo atžvilgiu Studijos surinktais Asmens duomenimis gali pateikti el. paštu info@vejopagauti.lt arba registruotu paštu Studijos adresu Kiškių g. 22, Kaunas.
  1. Vartotojas, be kita ko, turi teisę atsisakyti pateikti Asmens duomenis ir nesutikti su Privatumo politika. Tokiu atveju Vartotojas neturės galimybės įsigyti vejopagauti.lt Paslaugų elektroninėje svetainėje, kadangi prašomi pateikti duomenys gali būti būtini siekiant tinkamai suteikti Vartotojo pageidaujamas Paslaugas.
  1. Paslaugų priėmimo-perdavimo momentu Studijos darbuotojas gali Vartotojo paprašyti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuris naudojamas tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui. Tokiu atveju, nėra daromos asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos.
  1. Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Vartotojas turi pateikti Studijai raštu vienu iš šių būdų: (i) Išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą Studijai registruotu paštu adresu Kiškių g.22,Kaunas; (ii) Išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu info@vejopagauti.lt

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu vejopagauti.lt. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Vartotojai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant vejopagauti.lt, ir sudarant techninę galimybę Vartotojams pirmą kartą registruojantis prie vejopagauti.lt esant naujai Privatumo Politikos versijai  ją perskaityti ir patvirtinti.
 2. Studija neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių Studijos internetinio puslapio Vartotojai ir kiti asmenys negali pasiekti internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis.
 3. Studija neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Studijos internetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad Studijos internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Vartotojas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią Vartotojas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Studijos internetiniu puslapiu,  yra išimtinai gaunamas Vartotojo nuožiūra bei rizika, ir tik Vartotojas atsako už žalą, padarytą Vartotojui bei Vartotojo kompiuterinei sistemai.
 4. Vartotojų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Privatumo politika, pateikiami elektroninio pašto adresu info@vejopagauti.lt.